Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS417
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng