Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép lái xe lần đầu cho người trúng tuyển kỳ sát hạch các hạng ô tô do Sở Giao thông Vận tải quản lý sát hạch - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép lái xe lần đầu cho người trúng tuyển kỳ sát hạch các hạng ô tô do Sở Giao thông Vận tải quản lý sát hạch - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS292
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng