Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh vận tải - Hòa Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh vận tải - Hòa Bình

Số hồ sơ: T-HBI-258118-TT
Cơ quan hành chính: Hòa Bình
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị quản lý đường bộ
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Giao thông vận tải hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng