Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh tại chợ đối với thương nhân nước có chung biên giới (trường hợp thương nhân kinh doanh tại chợ trong khu kinh tế cửa khẩu sẽ do ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu cấp) - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép kinh doanh tại chợ đối với thương nhân nước có chung biên giới (trường hợp thương nhân kinh doanh tại chợ trong khu kinh tế cửa khẩu sẽ do ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu cấp) - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-251497-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng