Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-035524-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng