Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-BS222
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoặc Phòng Kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND cách huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng