Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-008561-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán buôn Rượu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng