Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khai thác thủy sản - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép khai thác thủy sản - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-109534-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính Hoặc trực tiếp tại bến, cảng cá của địa phương khi kết hợp đi kiểm tra biển
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng