Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản - Hà Nội

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản - Hà Nội

Số hồ sơ: T-HNO-150551-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuỷ sản Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý chất lượng - Chi cục Thuỷ sản Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị trực thuộc cơ quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng