Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khai thác thủy sản áp dụng cho tàu có công suất từ 20 Cv trở lên - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép khai thác thủy sản áp dụng cho tàu có công suất từ 20 Cv trở lên - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-061884-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng