Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Hà Nam

Thông tin

Số hồ sơ: T-HNA-147424-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Lao động Thương binh, xã hội, Sở Công Thương, Cục thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã nơi có khoáng sản
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng