Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-150415-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với trường hợp đã có giếng khai thác: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. + Đối với trường hợp chưa có giếng khai thác: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng