Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp - Khánh Hòa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp - Khánh Hòa

Số hồ sơ: T-KHA-BS217
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương nơi có địa điểm khảo cổ cần khai quật khẩn cấp
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng

Cách thực hiện thủ tục hành chính Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp - Khánh Hòa

Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức xin cấp giấy phép khai quật khẩn cấp gửi 01 bộ hồ sơ đến Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương nơi có địa điểm khảo cổ cần khai quật khẩn cấp
Bước 2: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép khai quật khẩn cấp và báo cáo ngày cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn cấp giấy phép khai quật khẩn cấp không quá 03 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị; trường hợp không cấp giấy phép, phải nêu rõ lý do bằng văn bản
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản quy định
(1) Trong trường hợp địa điểm khảo cổ đang bị hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại
(2) Các tổ chức được thăm dò, khai quật khảo cổ:
+ Cơ quan nghiên cứu khảo cổ học của Nhà nước
+ Trường đại học có bộ môn khảo cổ học
+ Bảo tàng và Ban Quản lý di tích của Nhà nước có chức năng nghiên cứu khảo cổ
+ Hội có chức năng nghiên cứu khảo cổ ở trung ương
(3) Người chủ trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có các điều kiện sau đây:
+ Có bằng cử nhân chuyên ngành khảo cổ học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành khác có liên quan đến khảo cổ học
+ Có ít nhất 05 năm trực tiếp làm công tác khảo cổ
+ Được tổ chức xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ đề nghị bằng văn bản với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Trong trường hợp cần thay đổi người chủ trì thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp - Khánh Hòa

Chưa quy định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

Các biểu mẫu của thủ tục hành chính Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp - Khánh Hòa

Phí và lệ phí của thủ tục hành chính Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp - Khánh Hòa

Thủ tục hành chính liên quan Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp - Khánh Hòa

Menu