Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hội chợ xuất bản phẩm - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hội chợ xuất bản phẩm - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-BS298
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng