Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưói 3MW đặt tại địa phương - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô dưói 3MW đặt tại địa phương - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS515
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương.
- Qua Bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động điện lực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng