Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hoạt động Karaoke - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép hoạt động Karaoke - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-056415-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ văn bản hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phải có trách nhiệm cấp giấy phép; Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng