Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-049712-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng báo chí – xuất bản)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng