Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động in - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động in - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-259001-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước; qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc qua dịch vụ công trực tuyến trên Website Sở Thông tin và Truyền thông
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng