Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-239574-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 90 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng