Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-247130-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng