Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động điện lực - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động điện lực - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-053201-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên được UBND Tỉnh ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động điện lực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng