Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hoạt động của ngân hàng mô - Bộ Y tế

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép hoạt động của ngân hàng mô - Bộ Y tế

Số hồ sơ: B-BYT-003963-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Y tế
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng