Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-051021-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyờn và môi trường, Sở Nội Vụ. Sở Tài chớnh, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thuộc địa bàn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 60 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng