Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-BS310
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và xã hội cấp tỉnh;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp tỉnh.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng