Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-076972-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giai đoạn mở bến:10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ HS hợp lệ. Giai đoạn cấp phép: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng