Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-021403-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng