Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-071976-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn xem xét tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ lần 1 là 12 ngày; lần 2 là 05 ngày. - Thời gian cấp giấy phép hành nghề là 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét sự đầu đủ, hợp lệ của hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng