Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại - Hà Tĩnh

Thông tin

Số hồ sơ: T-HTI-047256-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 32 (ba mươi hai) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng