Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động trong tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động trong tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS193
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký lần đầu Giấy phép hành nghề quản lý thải chất thải nguy hại có địa bàn hoạt động trong tỉnh Trà Vinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc chuyển hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua trang web dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, theo địa chỉ: tnmttravinh.gov.vn:8080/whome.
Thời hạn giải quyết: 95 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hành nghề quản lý chất thải nguy hại.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng