Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS174
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Trà Vinh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở hoặc qua trang web dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, theo địa chỉ: tnmttravinh.gov.vn:8080/whome.
Thời hạn giải quyết: Tối đa là 21 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng