Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (dưới 40m2) - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép gia hạn thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hóa thông thường (dưới 40m2) - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-012149-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng