Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-011636-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan và Hội đồng tư vấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 61 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không tính thời gian giám sát đánh giá kết quả vận hành thử nghiệm (đối với trường hợp không cần vận hành thử nghiệm thì thời hạn giải quyết là 49 ngày làm việc), không tính thời gian tiến hành các hoạt động hỗ trợ để cấp giấy phép và thời gian từ lúc Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản yêu cầu cho đến khi nhận đươc báo cáo của tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề về việc hoàn thiện các điều kiện hành nghề, trong đó: Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 46 (hoặc 34) ngày làm việc; Tại Ủy ban nhân dân tỉnh: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng