Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép di chuyển gấu nuôi đã lập hồ sơ quản lý gắn chíp điện tử - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép di chuyển gấu nuôi đã lập hồ sơ quản lý gắn chíp điện tử - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-058459-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển gấu phải hoàn thành biện bản xác nhận số gấu vận chuyển và ra văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội tỉnh hoặc cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt ra địa bàn ngoài tỉnh. Trường hợp không giải quyết cho phép vận chuyển phải có văn bản trả lời người đề nghị về lý do không giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phépVăn bản chấp thuận Hoặc văn bản cho phép vận chuyển trong trường hợp vận chuyển nội tỉnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng