Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép dạy thêm - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép dạy thêm - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-076393-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào Tạo cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào Tạo cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng