Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-136656-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Định.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau 10 ngày kể từ ngày tiến hành xong các thủ tục kiểm tra
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng