Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép Công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập theo nghị định 73/1999/NĐ-CP thành lập theo luật doanh nghiệp - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép Công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập theo nghị định 73/1999/NĐ-CP thành lập theo luật doanh nghiệp - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-156429-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng