Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép CITES - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép CITES - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-056651-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cơ quan đại diện CITES phía Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan đại diện CITES phía Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng