Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép cho phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài - Bộ Quốc phòng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép cho phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài - Bộ Quốc phòng

Số hồ sơ: B-BQP-102958-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Biên giới
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đồn biên phòng cửa khẩu cảng biển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội thủ tục, Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảng vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng