Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép cho phép trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản - Vĩnh Phúc

Thông tin

Số hồ sơ: T-VPH-001590-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng