Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-187784-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quản lý cây xanh đô thị do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý cây xanh đô thị do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng