Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-187784-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Do Uỷ bân nhân dân cấp tỉnh quy định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng