Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Kon Tum

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Kon Tum

Số hồ sơ: T-KTU-113749-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng