Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-069383-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế (Công thương)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Kinh tế (Công thương)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (Công thương)
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng