Thủ tục hành chính: Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-270367-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ sở khám chữa bệnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Thời hạn giải quyết: Đối với trường hợp khám sức khỏe đơn lẻ: cơ sở khám sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe, Sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi kết thúc việc khám sức khỏe, trừ những trường hợp phải khám hoặc xét nghiệm bổ sung theo yêu cầu của người thực hiện khám sức khỏe; Đối với trường hợp khám sức khỏe tập thể theo hợp đồng: cơ sở khám sức khỏe trả Giấy khám sức khỏe, Sổ khám sức khỏe định kỳ cho người được khám sức khỏe theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khám sức khỏe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng