Thủ tục hành chính: Cấp giấy giới thiệu đề nghị cấp Giấy phép vận tải loại D đối với phương tiện của Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy giới thiệu đề nghị cấp Giấy phép vận tải loại D đối với phương tiện của Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-212806-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép vận tải loại A, E, B, C, F, G
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng