Thủ tục hành chính: Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-053992-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Cạnh tranh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: + Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ cấp lần đầu và hồ sơ cấp bổ sung giấy đăng ký
+ Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ cấp lại giấy đăng ký
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký bán hàng đa cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng