Thủ tục hành chính: Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Hải Phòng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Hải Phòng

Số hồ sơ: T-HPG-151499-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng