Thủ tục hành chính: Cấp giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-071681-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng