Thủ tục hành chính: Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-204245-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Đăng ký hoạt động. Giấy đăng ký hoạt động văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. (TP-LS-08).Giấy đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng