Thủ tục hành chính: Cấp Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty luật nước ngoài (có trụ sở đặt ở nước ngoài) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh tại Việt Nam của công ty luật nước ngoài (có trụ sở đặt ở nước ngoài) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-096170-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng